• Ελληνικά
 • Basket (0)
 

 

Η Vodafone έχει αναπτύξει και προσφέρει αποκλειστικά σε εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους χονδρικές Υπηρεσίες Πρόσβασης δικτύων Νέας Γενιάς (Wholesale NGA) με ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης το οποίο αποτελείται εξολοκλήρου ή εν μέρει από οπτικά στοιχεία δικτύου (optical elements) παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης σε πολύ υψηλές ταχύτητες στους Τελικούς τους Χρήστες. Η διάθεση των ως άνω υπηρεσιών συνίσταται στην παροχή χονδρικών Υπηρεσιών Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στον ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, ως έκαστοτε ισχύει.

 

Οι χονδρικές υπηρεσίες Πρόσβασης δικτύων Νέας Γενιάς (Wholesale NGA) που προσφέρονται από την Vodafone είναι:

 • Υπηρεσίες VULA/FTTC (Virtual Unbundling Local Access τεχνολογίας FTTC) 
 • Υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ (Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση) Υπηρεσίες VULA/FTTC

H υπηρεσία VULA/FTTC (Virtual Unbundling Local Access τεχνολογίας FTTC) της Vodafone δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο Υπηρεσίας (ΠΥ) να προσφέρει στον Τελικό Χρήστη ενσύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω του xDSL εξοπλισμού της Vodafone (DSLAM Vodafone), ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην υπαίθρια καμπίνα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται τόσο ο εξοπλισμός της Vodafone , DSLAM εγκατεστημένος κοντά στον Τελικό Χρήστη, όσο και σχετικό κύκλωμα πλήρους Τοπικού Υποβρόχου (ToYB) το οποίο και μισθώνει η Vodafone από τον Πάροχο Χονδρικής Τοπικού Υποβρόχου (ΠΧΤΥ).
Το δίκτυο Πρόσβασης Νέας Γενιάς FΤTC (Fiber to the Cabinet) της Vodafone περιλαμβάνει σύνδεση οπτικής ίνας μέχρι την υπαίθρια καμπίνα της Vodafone στην οποία έχει εγκατασταθεί «ενεργός» εξοπλισμός για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης σε πολύ υψηλές ταχύτητες.
H υπηρεσία VLU/FTTC παρέχει ευρυζωνική σύνδεση μεταξύ: 

 • του σηµείου τερματισµού του ακραίου δικτύου χαλκού (εσκαλίτ ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και 
 • του κόμβου συγκέντρωσης που βρίσκεται στο POP της Vodafone στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των DSLAMs (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης).

H υπηρεσία VULA/FTTC διατίθεται στις ακόλουθες ταχύτητες (downstream/upstream):

 • VULA/FTTC 30 Mbps/3 Mbps 
 • VULA/FTTC 50 Mbps/5 Mbps 
 • VULA/FTTC 100 Mbps/ 10Mbps
 • VULA/FTTC 200Mbps/20Mbps
Η υπηρεσία VULA/FTTC απευθύνεται αποκλειστικά σε εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους παρέχοντάς τους τη δυνατότητα άμεσης διάθεσης υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων νέας γενιάς στους τελικούς τους πελάτες, χωρίς την ανάγκη νέων επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών.
Για την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης σε τελικούς πελάτες, ο τηλεπικοινωνιακός Πάροχος πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.
Η υπηρεσία VULA/FTTC διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης. Επιπλέον, υποστηρίζεται Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η Vodafone δεσμεύεται να παρέχει τις ως άνω υπηρεσίες.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, η Vodafone έχει αναπτύξει Πληροφοριακό Σύστημα WNGA, με στόχο την πλήρη υποστήριξη τόσο της παραγγελιοληψίας όσο και της βλαβοληψίας των υπηρεσιών αυτών.
Για πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα WNGA πατήστε εδώ


Υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ (Ολοκληρωμένη Κεντρική Σύνδεση)


H υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ διασυνδέει με φυσικά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, τον εξοπλισμό του (Παρόχο Υπηρεσίας (ΠΥ) με τον κόμβο πολυπλεξίας (L2/L3 switch) στο σημείο παρουσίας (PoP) της Vodafone , με σκοπό τη μεταφορά κίνησης από/προς το δίκτυο της Vodafone προς/από το δίκτυο του ΠΥ.
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των Τελικών Χρηστών ενός ΠΥ από ένα ή περισσότερα DSLAMs/OLTs (που ανήκουν στο συγκεκριμένο PoP) σε ένα «τοπικό» κύκλωμα, το οποίο παραδίδεται μέσω οπτικής ίνας σε Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) που θα κατασκευάσει η Vodafone, έξω από το κτίριο (PoP) της Vodafone. Ο ΠY χρησιμοποιεί ίδια μέσα (Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερματικό εξοπλισμό, κλπ.) μεταξύ του ΦΥΠ και του χώρου του, όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του.
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο ΠΥ να είναι σε θέση να προσφέρει λιανικές υπηρεσίες σε συνδρομητές μέσω των υπηρεσιών Wholesale NGA της Vodafone .
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. παρέχει τα φυσικά μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, για τη διασύνδεση του εξοπλισμού του ΠΥ µε τον συγκέντρωσης που βρίσκεται στο PοP της Vodafone, µε σκοπό τη μεταφορά κίνησης από/προς το Δίκτυο της Vodafone προς/από το δίκτυο του ΠΥ.
Αναλυτικότερα, η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ., παρέχει συνδέσεις μεταξύ:

 • του κόµβου συγκέντρωσης που βρίσκεται στο PοP της Vodafone στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των Τελικών Χρηστών της περιοχής εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου PοP 
 • της µούφας (εκφυλισµένο σηµείο) της οπτικής ίνας στο φρεάτιο της Vodafone (ΦΥΠ) που εξυπηρετεί το POP του ΠΠ στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των Τελικών Χρηστών. 
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ διατίθεται στις ακόλουθες ταχύτητες μετάδοσης: 1.000Mbps, 2.000Mbps, 3.000Mbps, 4.000Mbps, 5.000Mbps, 6.000Mbps, 7.000Mbps, 8.000Mbps, 9.000Mbps, 10.000Mbps.
Επιπλέον, υποστηρίζεται Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η Vodafone δεσμεύεται να παρέχει τις ως άνω υπηρεσίες.
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ απευθύνεται αποκλειστικά σε εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και αφορά παροχή backhaul κυκλωμάτων τύπου Ο.Κ.ΣΥ.
Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ. διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης.
Προϋπόθεση για την διάθεση των υπηρεσιών VULA/FTTC και Ο.Κ.ΣΥ. είναι η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Παροχής μεταξύ του Παρόχου και της Vodafone.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία VULA/FTTC και Ο.Κ.ΣΥ. μπορείτε να επικοινωνήσετε παρακάτω: 
email: NGA_Wholesale.gr@vodafone.com
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
NGA Wholesale
VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών
Τζαβέλλα 1-3, 152 31, Χαλάνδρι

 • Για πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα WNGA πατήστε εδώ
 • Για τους Τιμοκαταλόγους των υπηρεσιών VULA/FTTC πατήστε εδώ και για OK.ΣΥ. εδώ.
 • Για την Προσφορά Αναφοράς για την Παροχή των Υπηρεσιών VULA/FTTC/FTTH   και Ο.Κ.ΣΥ. της Vodafone πατήστε εδώ
 •