• English
 • Καλάθι (0)
 

Γενικοί όροι παροχής ηλεκτρονικών κινητών υπηρεσιών

1. ΟΡΙΣΜΟI

Αίτηση Συνδρομής: το συνοδεύον τους παρόντες όρους έντυπο που υπογράφει ο Συνδρομητής και που περιέχει τους ειδικότερους όρους σχετικά με τις Υπηρεσίες και τα Προγράμματα Χρήσης.

Αριθμός Κινητής Τηλεφωνίας: αριθμός που έχει εκχωρηθεί στη VODAFONE από την ΕΕΤΤ και τον οποίο εκχωρεί δευτερογενώς η VODAFONE στο Συνδρομητή.

Βασικές Χρεώσεις Περιαγωγής: οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Περιαγωγής που παρέχονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες συμπίπτουν με τις χρεώσεις για τη χρήση των Υπηρεσιών εντός Ελλάδας.

Εξοπλισμός: κάθε κατάλληλη για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες συσκευή που πληρεί τους όρους της νομοθεσίας.

Κάρτα Συνδρομητή (SIM): ειδική κάρτα, ιδιοκτησίας της VODAFONE, η οποία περιέχει πληροφοριακά στοιχεία του Συνδρομητή και με την ενσωμάτωσή της στον Εξοπλισμό, επιτρέπει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Πρόγραμμα Χρήσης: τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος χρέωσης των Υπηρεσιών που ο Συνδρομητής μπορεί να επιλέξει, όπως αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής και στον Τιμοκατάλογο.

Προσωπικά Δεδομένα: τα δεδομένα που αφορούν το Συνδρομητή ή και το Χρήστη και επεξεργάζεται η VODAFONE για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής τους σχέσης ή για τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, δεδομένα χρήσης των Υπηρεσιών κ.λ.π.

Σύμβαση: η παρούσα σύμβαση η οποία αποτελείται από την Αίτηση Συνδρομής, τους Γενικούς Όρους Παροχής Κινητών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και τον Τιμοκατάλογο.

Σύνδεση: η σύνδεση με το Σύστημα και η πρόσβαση στις Υπηρεσίες που προβλέπει το Πρόγραμμα Χρήσης .

Συνδρομητής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής και στο οποίο παρέχεται το δικαίωμα να κάνει χρήση των Υπηρεσιών. 

Σύστημα: το σύστημα παροχής Υπηρεσιών για το οποίο υπεύθυνη είναι η VODAFONE.

ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ: Φορέας Εκτίμησης Φερεγγυότητας Τηλεπικοινωνιών Ι.Κ.Ε. σκοπός του οποίου είναι η σύσταση και λειτουργία αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) πελατών των εταιρειών  κινητών επικοινωνιών ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη από την κάθε εταιρεία σε κάθε νέα αίτηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κάθε συναφής με τον παραπάνω σκοπός. Πηγές των δεδομένων και αποδέκτες της πληροφορίας που θα προκύπτει από το αρχείο θα είναι αποκλειστικά οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών. H TΗΛΕΓΝΟΥΣ εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών [ΤΚ 15125]. Το τηλεφωνικό της κέντρο είναι το:. 210-6180011 και ο διαδικτυακός της τόπος είναι:  www.telegnous.gr.

Τιμοκατάλογος: ο κατάλογος με τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις των Υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών ή τελών σχετικών με το Σύστημα, ο οποίος επισυνάπτεται ως παράρτημα στη Σύμβαση και θα ενημερώνεται κατά καιρούς σύμφωνα με το δικαίωμα της VODAFONE να καθορίζει και να μεταβάλλει τις χρεώσεις αυτές. Ο Τιμοκατάλογος μεταβάλλεται σύμφωνα με τα παρακάτω συνδυαστικά αναφερόμενα κριτήρια: πληθωρισμός, κόστος επενδύσεων, κόστος των παρεχομένων Υπηρεσιών, κόστος λειτουργίας και συντήρησης, κριτήρια που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.

Υπηρεσίες: οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουν διπλής κατεύθυνσης ηχητική ή/και οπτική επικοινωνία, μεταφορά δεδομένων, πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και άλλες υπηρεσίες που θα αποφασίσει η VODAFONE να προσφέρει, όπως θα περιγράφονται στον Τιμοκατάλογο ή/και σε σχετικές οδηγίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τις δημόσιες υπηρεσίες κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται εν όλω ή εν μέρει μέσω δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου κινητών επικοινωνιών 2ης (GSM), 3ης (UMTS, HSDPA) ή 4ης γενιάς (4G/LTE).

Υπηρεσίες Περιαγωγής: H υπηρεσία που επιτρέπει στο Συνδρομητή να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις, να αποστέλλει και να λαμβάνει σύντομα μηνύματα (SMS), όπως επίσης και να κάνει χρήση δεδομένων όταν βρίσκεται στο εξωτερικό, σε περιοχή κάλυψης δικτύου με το οποίο η VODAFONE έχει συνάψει σχετική συμφωνία.

Υπηρεσία Ελέγχου Χρήσης Δεδομένων στο εξωτερικό: Υπηρεσία που παρέχεται στο Συνδρομητή στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

Φορέας: το κάθε τρίτο πρόσωπο, οργανισμός ή Αρχή που εμπλέκεται στην υλοποίηση ή/και ενεργοποίηση της φορητότητας Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας ή/και σε όποια άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών.

Χρήστης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο Συνδρομητής επιτρέπει τη χρήση των Υπηρεσιών μέσω της Σύνδεσής του.

VODAFONE: η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚOINΩΝΙΩΝ, με έδρα Τζαβέλλα 1-3, 15231 Χαλάνδρι, η οποία παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το διακριτικό σήμα VODAFONE. Ο διαδικτυακός τόπος της VODAFONE είναι: www.vodafone.gr και το τηλεφωνικό της κέντρο: 210-6702000. 

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

2.1 Η VODAFONE ενημερώνει το Συνδρομητή, πριν από την υπογραφή της Αίτησης Συνδρομής, για τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών, τη διάρκεια ισχύος και τους τρόπους λύσης της Σύμβασης, τους κανόνες χρήσης της Κάρτας Συνδρομητή και του Εξοπλισμού, τις χρεώσεις, τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα των Υπηρεσιών.

2.2 Η VODAFONE έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη Σύνδεση για σπουδαίο λόγο που αφορά την προστασία του Συστήματος ή τη συμμόρφωσή της με τους όρους της άδειας λειτουργίας της.

2.3 Η VODAFONE δικαιούται να ζητήσει από το Συνδρομητή κατά το προσυμβατικό στάδιο έγγραφα ταυτοπροσωπίας και αποδεικτικά του ΑΦΜ και διεύθυνσης κατοικίας καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, όπως επίσης να ζητήσει και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που τηρούνται νομίμως οπουδήποτε, για την εξακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του Συνδρομητή (όπως για παράδειγμα στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ), ή να ενεργήσει τα δέοντα για την αποτροπή αξιόποινων πράξεων στα πλαίσια της συναλλακτικής της σχέσης με το Συνδρομητή. Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Συνδρομητής δίνει την ανέκκλητη συγκατάθεσή του για την συλλογή και επεξεργασία εκ μέρους της VODAFONE των Προσωπικών Δεδομένων του για τους παραπάνω σκοπούς.

2.4 Ο Συνδρομητής υποχρεούται να προσκομίσει κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό και να υπογράψει τα έγγραφα ή/και εξουσιοδοτήσεις προς τη VODAFONE, τα οποία απευθύνονται σε τρίτους Φορείς, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Σύνδεση.

2.5 Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής και τα λοιπά αναγκαία για την ενεργοποίηση έγγραφα. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει τη VODAFONE σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων του ή των στοιχείων των Χρηστών.

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1 Η VODAFONE ενημερώνει το Συνδρομητή για την ημερομηνία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση όπου η ενεργοποίηση εξαρτάται από την ολοκλήρωση ενεργειών τρίτου Φορέα, η VODAFONE δεν υπέχει καμία ευθύνη, πέραν της εμπρόθεσμης διαβίβασης των σχετικών δικαιολογητικών στο Φορέα. Ιδίως σε περίπτωση που ο Αριθμός Κινητής Τηλεφωνίας μεταφέρεται με φορητότητα από άλλον Φορέα, η Σύνδεση άρχεται και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας φορητότητας.

3.2 Με την επιφύλαξη των όρων 2.4, 2.5 και 3.1, η VODAFONE θα ενεργοποιεί τη Σύνδεση σε εύλογο χρόνο ο οποίος συνήθως θα αντιστοιχεί σε μια (1) εργάσιμη ημέρα.

3.3 Η VODAFONE δέχεται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών και εξετάζει άμεσα τις αιτιάσεις και τα παράπονα των Συνδρομητών και επιλύει τα τυχόν προβλήματα εντός ευλόγου χρόνου από τη γνωστοποίησή τους. Η πρόσβαση στην Εξυπηρέτηση Πελατών πραγματοποιείται μέσω κλήσεων, τηλεομοιοτυπίας και διαδικτύου καθώς και μέσω γραπτών μηνυμάτων για άτομα με προβλήματα ακοής, στους αριθμούς που αναφέρονται στον Τιμοκατάλογο. Η VODAFONE τηρεί αρχείο των αιτημάτων των Συνδρομητών, στο οποίο εμφαίνεται και η επίλυσή τους, για χρονικό διάστημα που εκάστοτε προβλέπεται από τη νομοθεσία.

3.4 Η VODAFONE λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η λειτουργία του Συστήματος - όπως για παράδειγμα, εφεδρεία κρίσιμων συστημάτων, μηχανισμοί διαχείρισης δικτυακής κίνησης, σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας - καθώς και το επίπεδο ποιότητας Υπηρεσιών, όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται από το σχετικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι σημαντικότεροι δείκτες ελάχιστης εγγυημένης ποιότητας είναι η τουλάχιστον κατά 99,5% διαθεσιμότητα του δικτύου ανά έτος, η μικρότερη του 2% πιθανότητα αδυναμίας πραγματοποίησης κλήσης εντός δικτύου και η μικρότερη του 3% πιθανότητα διακοπής κλήσης εντός δικτύου.

3.5 Η Υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων, ως μέρος των βασικών Υπηρεσιών, ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διαδικασία Σύνδεσης. Ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιεί ή να ενεργοποιεί οποτεδήποτε επιθυμεί την Υπηρεσία αυτή με κλήση στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

3.6 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής αποδεχθεί και λάβει προσφορά επιδότησης Εξοπλισμού ή παγίου και η παρούσα λυθεί ή γίνει, κατόπιν αίτησης του Συνδρομητή, αλλαγή του Προγράμματος Χρήσης ή μεταβίβαση Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου επέρχεται απόσβεση της συνολικής επιδότησης, οι μόνες υποχρεώσεις του Συνδρομητή θα είναι οι ακόλουθες:

 • να καταβάλει άμεσα τα ποσά που αντιστοιχούν στη συνολική επιδότηση του Εξοπλισμού, ή στην παρασχεθείσα έκπτωση των παγίων των οποίων έκανε χρήση, μειωμένα ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την ενεργοποίηση του Συνδρομητή στο Σύστημα με βάση τον πίνακα απόσβεσης επιδότησης Εξοπλισμού ή παγίων που αναγράφεται στην Αίτηση Συνδρομής. Η υποχρέωση επιστροφής του ποσού επιδότησης Εξοπλισμού ισχύει και σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του Εξοπλισμού.
 • να καταβάλει άμεσα κάθε άλλη απαίτηση και ληξιπρόθεσμη οφειλή.

3.7 Στην περίπτωση που η Σύμβαση αποτελεί «εξ αποστάσεως σύμβαση» ή «σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος», κατά τα οριζόμενα στον Ν. 2251/1994, το δικαίωμα υπαναχώρησης του ως άνω Νόμου δεν ισχύει μετά την ενεργοποίηση των συμφωνημένων Υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο Συνδρομητής ρητά συμφωνεί στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (ήτοι στην ενεργοποίηση των Υπηρεσιών) πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο δικαιούται να υπαναχωρήσει κατά τα οριζόμενα στον Ν. 2251/1994 και αναγνωρίζει ότι θα απολέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως, ήτοι μόλις ενεργοποιηθούν οι συμφωνημένες Υπηρεσίες της VODAFONE.

3.8 Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα το οποίο έχει επιλέξει (ενδεικτικά να μεταβαίνει από πρόγραμμα που δεν παρέχει την Υπηρεσία Περιαγωγής σε Πρόγραμμα Χρήσης που παρέχει την Υπηρεσία Περιαγωγής και αντίστροφα), μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει αιτήματα του Συνδρομητή ή/και να επιβάλλει εύλογο τέλος, όπως αυτό θα καθορίζεται κάθε φορά από την εμπορική πολιτική της και θα δημοσιεύεται στον Τιμοκατάλογό της.

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4.1 Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για τυχόν κακή ή πλημμελή χρήση της Σύνδεσης και των Υπηρεσιών καθώς και για οποιαδήποτε συνεπαγόμενη ζημία ή βλάβη προκύψει. Η κακή χρήση εκ μέρους του Συνδρομητή δίνει στη VODAFONE τα δικαιώματα του άρθρου 11. Κατ’ ελάχιστον, ο Συνδρομητής υποχρεούται:

 • να μη χρησιμοποιεί και να μην επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς,
 • να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της VODAFONE και να της παρέχει τις πληροφορίες που θα του ζητά,
 • να μην εκκινεί μη ζητηθείσες κλήσεις ή/και μεγάλο αριθμό μηνυμάτων προς λίστες παραληπτών παρά τη θέλησή τους (spamming)
 • να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων του και του απόρρητου των επικοινωνιών του, όπως η τακτική αλλαγή των κωδικών πρόσβασης σε δίκτυα, υπηρεσίες ή εφαρμογές, η επιλογή ισχυρών κωδικών πρόσβασης (δηλ. μήκους άνω των έξι χαρακτήρων, που περιλαμβάνουν γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες) και η μη αποκάλυψή τους σε τρίτους,
 • να ενημερώνει άμεσα τη VODAFONE αν υποπέσει στη αντίληψη του οποιοδήποτε κενό ασφάλειας του Συστήματος που θέτει σε κίνδυνο τα Προσωπικά Δεδομένα ή το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου ή άλλων χρηστών,
 • να μην επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πιθανά κενά ασφάλειας του Συστήματος προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσει κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων,
 • να χρησιμοποιεί Εξοπλισμό κατάλληλο για τη Σύνδεση, ο οποίος θα φέρει το σύμβολο CE. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα χρήσης Εξοπλισμού της ελεύθερης επιλογής του, στην περίπτωση αυτή όμως η VODAFONE ουδεμία ευθύνη υπέχει για οποιαδήποτε δυσχέρεια χρήσης των Υπηρεσιών ή/και για αντικατάσταση, συντήρηση ή αναβάθμιση του Εξοπλισμού αυτού,
 • να μην παραλείπει τις αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος του Εξοπλισμού, που περιέχουν προσθήκες ασφαλείας.

4.2 Απαγορεύεται η μεταπώληση ή οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση των Υπηρεσιών, η χρησιμοποίηση Εξοπλισμού ο οποίος είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα στην λειτουργία του Συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες της VODAFONE, όπως και η χρήση μέσω PBX, ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής, βιντεο-κλήσεων, την αποστολή μεγάλου όγκου ή/και ταυτόχρονης αποστολής μηνυμάτων ή/και δεδομένων.

4.3 Ο Συνδρομητής με την αγορά του Εξοπλισμού λαμβάνει γνώση και αποδέχεται τις εργοστασιακές προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την προσωπική του ενημέρωση αναφορικά με τη λειτουργία του Εξοπλισμού, για ενδεχόμενες αλλαγές που τυχόν επιφέρει στις ρυθμίσεις και το λογισμικό του Εξοπλισμού καθώς και για τυχόν συνεπαγόμενες χρεώσεις ή αλλαγή συμπεριφοράς αυτού. Η VODAFONE δεν ευθύνεται για χρήση ή προβλήματα που προέρχονται από τη λειτουργία επικίνδυνου λογισμικού που μπορεί να έχει εγκατασταθεί στον Εξοπλισμό με οποιοδήποτε τρόπο.

4.4 Σε περίπτωση παραδόσεως ελαττωματικής Κάρτας Συνδρομητή ή Εξοπλισμού, η VODAFONE ευθύνεται μόνο για την επισκευή ή αντικατάστασή τους εκτός εάν τα ελαττώματα αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για κάθε πλημμελή ή αντισυμβατική χρησιμοποίηση της Κάρτας Συνδρομητή ή του Εξοπλισμού, για απώλεια, κλοπή, μερική ή ολική καταστροφή και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως τη VODAFONE και να την αποζημιώσει για κάθε τυχόν ζημία.

4.5 Με την παράδοση της Κάρτας Συνδρομητή, ο Συνδρομητής αποκτά δικαίωμα χρήσης της Κάρτας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν, σύμφωνα με παρόντες όρους. Ουδεμία άλλη χρήση της Κάρτας Συνδρομητή επιτρέπεται.

4.6 Η ανακοίνωση του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας στο Συνδρομητή δε συνεπάγεται μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος επί αυτού, εκτός από όσα συμφωνούνται στους παρόντες όρους και προβλέπονται από το νόμο. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος φορητότητας του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας, τυχόν λύση ή καταγγελία της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, συνεπάγεται αυτοδίκαιη αναμεταβίβαση στη VODAFONE του δικαιώματος χρήσης του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας. Η VODAFONE δικαιούται να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας για τεχνικούς λόγους ή για προσαρμογή προς απαιτήσεις της εκάστοτε νομοθεσίας ή κρατικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο Αριθμός Κινητής Τηλεφωνίας αποσυνδέεται και παραμένει μη συνδεδεμένος για συνεχές διάστημα έξι (6) μηνών, η VODAFONE δύναται να τον παραχωρήσει σε τρίτο μέρος.

4.7 Για Εξοπλισμό ο οποίος παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο ισχύουν επιπλέον τα εξής:

 • Η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του τοπικού δικτύου του Συνδρομητή (LAN) είναι αποκλειστική ευθύνη του.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται η εγκατάσταση συνοδευτικού λογισμικού το οποίο παρέχεται από τη VODAFONE, παρέχεται επιπλέον στο Συνδρομητή μία, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού, μόνο για προσωπική χρήση, για όσο χρονικό διάστημα η VODAFONE παρέχει την εν λόγω Υπηρεσία σε αυτόν και αποκλειστικά προς χρήση της Υπηρεσίας στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο. Η άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει δικαίωμα για οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του.
 • Ορισμένες κατηγορίες Εξοπλισμού έχουν τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο και πραγματοποίησης κίνησης δεδομένων (π.χ. ενημερώσεις λογισμικού ή εφαρμογών), ακόμα και κατά τη διάρκεια Περιαγωγής, με τις συνεπακόλουθες βάσει Τιμοκαταλόγου χρεώσεις, χωρίς να προηγείται ενημέρωση του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής δύναται να ενημερωθεί για τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο καθώς και για τις ενέργειες απενεργοποίησής της εφόσον το επιθυμεί, συμβουλευόμενος το εγχειρίδιο χρήσης του Εξοπλισμού του ή του τυχόν ενσωματωμένου στον Εξοπλισμό ηλεκτρονικού οδηγού χρήσης. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει προμηθευτεί τον Εξοπλισμό από τη VODAFONE, μπορεί επιπλέον να συμβουλευθεί την Εξυπηρέτηση Πελατών. Για τον ίδιο λόγο, η οθόνη μέτρησης χρήσης που εμφανίζεται σε εφαρμογές πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι ενδεικτική και έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα, καθώς κατά τις αυτόματες ενημερώσεις που πραγματοποιεί ο Εξοπλισμός, δεν είναι ενεργή η εφαρμογή πρόσβασης, με αποτέλεσμα ο μετρητής χρήσης να αδυνατεί να καταγράψει τη σχετική κίνηση δεδομένων. Η πραγματική, συνολική κίνηση που καταναλώνεται εμφανίζεται στο λογαριασμό που εκδίδει η VODAFONE προς το Συνδρομητή.
 • Η VODAFONE, κατά την παροχή της Υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω του δικτύου της, δεν εφαρμόζει μέτρα διαχείρισης της κίνησης, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο και μόνο για όσο διάστημα απαιτείται, για: (α) την προσαρμογή προς τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή των αρμόδιων δημόσιων αρχών, (β) τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλειας του δικτύου της, των Υπηρεσιών και του Εξοπλισμού, (γ) την πρόληψη συμφόρησης του δικτύου της, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών κίνησης και (δ) την ικανοποίηση των απαιτήσεων ελάχιστης ποιότητας για την παροχή Υπηρεσιών, πέραν των Υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, βελτιστοποιημένων για συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογή ή υπηρεσία ή συνδυασμό αυτών, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέσο για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στη διαθεσιμότητα ή τη γενική ποιότητα της Υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο που παρέχεται στον Συνδρομητή.
 • Ο Συνδρομητής λαμβάνει γνώση ότι οι ονομαστικές ταχύτητες σύνδεσης δεν είναι εγγυημένες αλλά αποτελούν τις μέγιστες δυνατές ταχύτητες καθώς εξαρτώνται από συνθήκες και τεχνικές παραμέτρους πέραν του ελέγχου της VODAFONE. Ενδεικτικά αναφέρονται: τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του Εξοπλισμού, φυσικά εμπόδια λόγω των επιμέρους τοπογραφικών χαρακτηριστικών μεταξύ του Εξοπλισμού και του σταθμού βάσης, καιρικές συνθήκες, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από εξοπλισμό τρίτων, μη ελεγχόμενη μεταβολή στον αριθμό των εν ενεργεία χρηστών που εξυπηρετούνται από τον ίδιο σταθμό βάσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της κίνησης και την ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο διατίθενται στην ιστοσελίδα της VODAFONE.4.8 Με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των Υπηρεσιών, η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης για προγράμματα, Υπηρεσίες ή προσφορές, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται. Συγκεκριμένα:

 • Εάν ο Συνδρομητής  ξεπεράσει το όριο φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης όπως αυτό ορίζεται στο εκάστοτε Πρόγραμμα Χρήσης, Υπηρεσία ή προσφορά, η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα, μετά από ενημέρωση του Συνδρομητή ότι πλησιάζει το όριο, να προχωρήσει, μετά την υπέρβαση του ορίου, σε επιβολή περαιτέρω χρέωσης ή/και μεταφοράς του Συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα, ή/και στη διακοπή ή/και εξαίρεσή του από την Υπηρεσία/προσφορά, ή/και από το δίκτυό της, προσωρινά ή επ’ αόριστον, χωρίς άλλη προειδοποίηση, ή/και στην μείωση της ταχύτητας λήψης (download) και μεταφόρτωσης (upload) της Υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέχρι ο Συνδρομητής να αιτηθεί και να λάβει επέκταση του ανωτέρω ορίου φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης αποδεχόμενος τις περαιτέρω χρεώσεις.
 • Στην απεριόριστη χρήση δεν συμπεριλαμβάνονται κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων προς το εξωτερικό και προς άλλους αριθμούς πλην σταθερών και κινητών.
 • Η απεριόριστη χρήση ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης του Συνδρομητή. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης, του αντίστοιχου προγράμματος, Υπηρεσίας ή προσφοράς έως την ημερομηνία τιμολόγησης, τα αντίστοιχα όρια φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης υπολογίζονται αναλογικά.
 • Η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της εκάστοτε Υπηρεσίας ή/και προσφοράς, μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, ή/και μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής.

 

4.9 Εφόσον ο Συνδρομητής αιτηθεί τη χρήση της Υπηρεσίας γρήγορου internet 4G/LTE, ενημερώνεται πριν τη σύναψη της Σύμβασης για τις γεωγραφικές περιοχές όπου παρέχεται κάλυψη, καθώς το 4G δίκτυο αναπτύσσεται σταδιακά. Τα ακριβή και επικαιροποιημένα ανά πάσα στιγμή στοιχεία ως τη γεωγραφική κάλυψη διατίθενται στην ιστοσελίδα της VODAFONE, στο δίκτυο καταστημάτων και στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Η παροχή της Υπηρεσίας 4G απαιτεί Εξοπλισμό συμβατό με την τεχνολογία LTE. Σε κάθε περίπτωση, ο Εξοπλισμός 4G μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρήση δεδομένων και μέσω του υπάρχοντος δικτύου 3G.

5. Υπηρεσίες Περιαγωγής:

5.1 Η VODAFONE παρέχει στο Συνδρομητή τη δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία Περιαγωγής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους του Προγράμματος Χρήσης που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής στην Αίτηση Συνδρομής.

5.2 Ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σύμφωνα  με τις «Βασικές Χρεώσεις Περιαγωγής» είτε σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο ενός από τα εξειδικευμένα προγράμματα Περιαγωγής της VODAFONE. Ο Συνδρομητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την αλλαγή της επιλογής του μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Για την χρήση των Υπηρεσιών Περιαγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν τα εκάστοτε αναφερόμενα στον Τιμοκατάλογο.Εφόσον ο Συνδρομητής κάνει χρήση της Υπηρεσίας Περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα  με τις «Βασικές Χρεώσεις Περιαγωγής», τα χαρακτηριστικά, ο τρόπος χρέωσης και η πολιτική εύλογης χρήσης στην κατανάλωση του ενσωματωμένου πακέτου δεδομένων του προγράμματος, η οποία (πολιτική εύλογης χρήσης) μπορεί να αφορά την επιβολή επιπλέον χρέωσης πέραν των «Βασικών Χρεώσεων Περιαγωγής» για τη χρήση του ενσωματωμένου πακέτου δεδομένων εφόσον αυτό υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο όγκου δεδομένων, ορίζεται στο εκάστοτε πρόγραμμα σύμφωνα με το δημοσιευμένο Τιμοκατάλογο της VODAFONE. Για τους σκοπούς εφαρμογής της πολιτικής εύλογης χρήσης, η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Συνδρομητή να προσκομίσει κατά το προσυμβατικό στάδιο αποδεικτικά στοιχεία διαμονής ή άλλων σταθερών δεσμών που συνεπάγονται τη συχνή και ουσιαστική παρουσία του στην Ελλάδα.

5.3 Στην Υπηρεσία Περιαγωγής περιλαμβάνεται και η Υπηρεσία Ελέγχου Χρήσης Δεδομένων στο εξωτερικό, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα. Η εν λόγω Υπηρεσία συνίσταται στην αποστολή ειδοποίησης μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) στο Συνδρομητή καθώς και στην προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων μέχρι την έναρξη της νέας τιμολογιακής περιόδου, με κάθε υπέρβαση των προκαθορισμένων ορίων χρήσης, εφόσον ο Συνδρομητής δεν δηλώσει ότι επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων. Ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε τη συνέχιση ή την ανανέωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών, με τις συνεπαγόμενες βάσει Τιμοκαταλόγου χρεώσεις. Ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να δηλώσει οποτεδήποτε ότι δεν επιθυμεί την παροχή της Υπηρεσίας Ελέγχου Χρήσης Δεδομένων στο εξωτερικό καθώς και να την ενεργοποιήσει εκ νέου, με σχετικό αίτημά του στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

5.4 Στις παραμεθόριες περιοχές, εφόσον ο Εξοπλισμός επιλέγει αυτόματα το δίκτυο σύνδεσης, υπάρχει πιθανότητα να συνδεθεί με ξένο δίκτυο, με τις συνεπαγόμενες, σε περίπτωση χρήσης, χρεώσεις Περιαγωγής. Ο Συνδρομητής, μπορεί να αποφύγει τυχόν ανεπιθύμητη σύνδεση με ξένο δίκτυο, κατά την παραμονή του σε παραμεθόριο περιοχή, είτε απενεργοποιώντας την Υπηρεσία Περιαγωγής είτε ρυθμίζοντας στον Εξοπλισμό του την επιλογή του δικτύου της VODAFONE με χειροκίνητο τρόπο.

5.5 Ο Συνδρομητής μπορεί να επιλέξει εναλλακτικό πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής, εφ’ όσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ του τελευταίου και της VODAFONE για την τεχνική υλοποίηση αυτής της δυνατότητας, στον οποίο και θα πρέπει να απευθυνθεί οποτεδήποτε θελήσει, προκειμένου να γίνει η μεταφορά των υπηρεσιών περιαγωγής, (εφόσον είναι ενεργοποιημένες στη VODAFONE) δωρεάν, εντός μιας εργάσιμης ημέρας. Ο εναλλακτικός πάροχος θα χρεώνει το Συνδρομητή για τις υπηρεσίες περιαγωγής που θα του παρέχει, ενώ η VODAFONE θα χρεώνει το Συνδρομητή για τις υπηρεσίες περιαγωγής που τυχόν δεν καλύπτονται από τον εναλλακτικό πάροχο (π.χ. χώρες εκτός Ε.Ε., τηλεφωνητής, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κ.ο.κ.). Εάν ο Συνδρομητής μεταφέρει τον αριθμό του με φορητότητα σε άλλο Φορέα, θα πρέπει να ενημερώσει τον εναλλακτικό πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής και να ελέγξει εάν υποστηρίζεται και από τον άλλο Φορέα.

 

6. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

6.1  Τα κάθε είδους δεδομένα ή υπηρεσίες περιεχομένου (π.χ. ήχοι κλήσης, παιχνίδια κλπ) που έχουν εισαχθεί ή θα εισάγονται από τη VODAFONE ή τρίτους παρόχους περιεχομένου στο Σύστημα και είναι προσβάσιμα στο Συνδρομητή είναι μόνο για προσωπική του χρήση κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα ή/και εμπορικά σήματα των δεδομένων αυτών ανήκουν στη VODAFONE ή σε τρίτους και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, πώληση, μεταβίβαση, μετάφραση, διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή ή διάθεση με οποιοδήποτε μέσο, τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο ή άλλο από τον Συνδρομητή.

6.2 Είναι ευθύνη του Συνδρομητή να διασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για την ανταλλαγή οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Η VODAFONE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της σε περίπτωση παραβίασης από τον Συνδρομητή των όρων της παραγράφου.

6.3 Η VODAFONE δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, που περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες ή γενικά στις υπηρεσίες τρίτων στις οποίες ο Συνδρομητής μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω της Σύνδεσης. Για το λόγο αυτό, ο Συνδρομητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πολιτικές αποδεκτής χρήσης τέτοιων ιστοσελίδων, υπηρεσιών ή/και δικτύων. Οι πάροχοι περιεχομένου, αγαθών και υπηρεσιών μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών, έχουν την πλήρη ευθύνη τήρησης των σχετικών νόμων και κανονισμών (όπως ενδεικτικά, οι διατάξεις περί τύπου, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασίας καταναλωτή και προσωπικών δεδομένων) και είναι υπεύθυνοι αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν. Η VODAFONE ούτε απαιτείται να, ούτε γενικά παρακολουθεί τη χρήση των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών ούτε επεμβαίνει στη φύση του περιεχομένου τους. Παρ’ όλα αυτά η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει, απαγορεύει ή αφαιρεί οποιαδήποτε υπηρεσία ή/και περιεχόμενο, οποτεδήποτε πιστεύει ότι είναι απαραίτητο με σκοπό να εμποδίσει τυχόν παραβίαση αυτών των όρων, ή των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών. 

6.4 Το περιεχόμενο που αποθηκεύεται στον Εξοπλισμό του Συνδρομητή ενδέχεται για λόγους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής του Εξοπλισμού ή/και της Κάρτας Συνδρομητή που χρησιμοποιήθηκαν  κατά την αγορά του περιεχομένου.

6.5 Η πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενηλίκους γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Συνδρομητή και για προσωπική του χρήση. Η VODAFONE δεν ευθύνεται σε περίπτωση πρόσβασης σε ιστοσελίδες ή/και Υπηρεσίες από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους ή/και πρόσβασης σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους από Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18)ο έτος της ηλικίας τους. O Συνδρομητής οφείλει να προστατεύει τους ανηλίκους από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους.

6.6 Εφόσον ο Συνδρομητής χρησιμοποιήσει από τη Σύνδεσή του χρεώσιμες υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης ή προστιθέμενης αξίας τρίτων εταιριών, η χρέωσή του για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει και τη χρέωση εισερχομένων γραπτών μηνυμάτων ή εικονομηνυμάτων, θα πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού VODAFONE. Πέραν της χρέωσης των υπηρεσιών των τρίτων εταιριών, η VODAFONE δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τον τρόπο εγγραφής  ή/και τον τρόπο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, τα οποία αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των τρίτων εταιριών.

7. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1 Η VODAFONE διασφαλίζει το δικαίωμα του Συνδρομητή να διατηρεί εμπιστευτικό και απόρρητο τον χαρακτήρα των επικοινωνιών του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

7.2 Τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή και των τυχόν Χρηστών συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η VODAFONE, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των Υπηρεσιών καθώς και την ταυτοποίηση των χρηστών κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. H VODAFONE δικαιούται να διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα στις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος (π.χ. άρση απορρήτου) καθώς και σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης με το Συνδρομητή ή για στατιστικούς λόγους. H VODAFONE δικαιούται επίσης, με τη συγκατάθεση του Συνδρομητή, να επεξεργάζεται  ή και να ανακοινώνει Προσωπικά Δεδομένα του σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και έκφρασης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται από περισσότερους Χρήστες, ο Συνδρομητής εγγυάται ότι οι Χρήστες είναι ενήμεροι για την υποβολή των στοιχείων τους στη VODAFONE καθώς και για τη δυνατότητα του Συνδρομητή να ενημερώνεται για τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τη χρήση των Υπηρεσιών (π.χ. μέσω της ανάλυσης λογαριασμού).

7.3 Η πραγματοποίηση κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση για διαφημιστικούς σκοπούς προς τον Αριθμό Κινητής Τηλεφωνίας του Συνδρομητή επιτρέπεται, βάσει νόμου, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή του. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να δηλώσει προς τη VODAFONE ότι δεν επιθυμεί να δέχεται γενικώς τέτοιες κλήσεις, η δε δήλωσή του αυτή θα καταχωρηθεί σε σχετικό κατάλογο που θα είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο.

7.4 Αποδέκτες των δεδομένων του Συνδρομητή είναι η VODAFONE καθώς και τυχόν τρίτος Φορέας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η VODAFONE υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του Συνδρομητή, νόμου ή δικαστικής απόφασης ή στα πλαίσια παροχής των Υπηρεσιών (ενδεικτικά εμπορικοί συνεργάτες, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών σχετικά με τυχόν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί κ.ο.κ.). Περαιτέρω, στα πλαίσια διασύνδεσης με δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων, απαιτείται η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων και δεδομένων κίνησης (π.χ. αριθμός κλήσης, ταυτότητα Εξοπλισμού, γεωγραφική θέση του Συνδρομητή, ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας κ.τ.λ) ακόμη και αν έχει ζητηθεί η απόκρυψη αυτών, αποκλειστικά και μόνο για την παροχή και την κοστολόγηση των Υπηρεσιών ή την είσπραξη του λογαριασμού.

7.5 Η VODAFONE δικαιούται να ανακοινώνει στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ τα στοιχεία των συνδρομητών για τους οποίους ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: αφενός να μην έχουν προβεί σε εξόφληση ή διακανονισμό οφειλών σύνδεσης(-εων) κινητής τηλεφωνίας τους και  αφετέρου είτε (α) να έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) Ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από ενενήντα (90) ημέρες είτε (β) να έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ως αποτέλεσμα μη πληρωμής κανενός λογαριασμού και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ή έχουν μεταφερθεί σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας αριθμού. Τα στοιχεία των συνδρομητών που θα καταχωρούνται στο αρχείο της “ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ” θα είναι το Α.Φ.Μ. (ή Α.Δ.Τ.) (για ημεδαπούς) ή αριθμός διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο και κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς. Ο υπό ένταξη Συνδρομητής θα ενημερώνεται εγκαίρως μέσω λογαριασμού ή επιστολής ή/και γραπτού μηνύματος  για την επικείμενη διαβίβαση των στοιχείων του στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ και θα παρέχεται εύλογη προθεσμία τακτοποίησης των οφειλών. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι αποκλειστικά οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind και Cyta Hellas). Ο Συνδρομητής μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, καθώς και τα λοιπά δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 2472/1997 με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας, η οποία είναι διαθέσιμη  στην ιστοσελίδα www.telegnous.gr, και με αποστολή αυτής στην «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ», στη δ/νση Λ. Κηφισίας 56 και Δελφών, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125.

 

7.6 Η VODAFONE, στο πλαίσιο της τήρησης από την ίδια ή/και τρίτους Φορείς, δημόσιων τηλεφωνικών καταλόγων, έντυπων ή/και ηλεκτρονικών, για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών στο κοινό, επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή (ήτοι ονοματεπώνυμο/επωνυμία, πατρώνυμο, διεύθυνση/έδρα) ή/και τα αποστέλλει σε τρίτους Φορείς για τον σκοπό αυτόν, εφόσον ο Συνδρομητής δεν εκφράσει αντίρρηση, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι ηλεκτρονικοί τηλεφωνικοί κατάλογοι ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι μέσω Διαδικτύου ή/και να έχουν αυξημένες δυνατότητες αναζήτησης όπως η εύρεση ονόματος και διεύθυνσης μέσω του τηλεφωνικού αριθμού. Ο Συνδρομητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή ή τη διόρθωση της καταχώρησης των Προσωπικών Δεδομένων του στους τηλεφωνικούς καταλόγους.

7.7 Σε περίπτωση πραγματοποίησης κλήσης προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, η VODAFONE, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, ανακοινώνει στις αρμόδιες για τη διαχείριση των κλήσεων αυτών Αρχές τον Αριθμό Κινητής Τηλεφωνίας του Συνδρομητή, έστω και αν αυτός είναι μη ανακοινώσιμος. Επιπλέον δύναται να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τη γεωγραφική θέση του Εξοπλισμού, και εφόσον ο Συνδρομητής έχει εκφράσει τη συναίνεσή του, και τα λοιπά ως άνω στοιχεία του.

7.8 Με την χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας αμφίδρομης ηχητικής και οπτικής επικοινωνίας (π.χ. βιντεοκλήσης), ο Συνδρομητής αποδέχεται την προβολή της προσωπικής του εικόνας και παραιτείται από δικαιώματα ή ενστάσεις προσβολής της προσωπικότητάς του.

7.9 Η VODAFONE δεν φέρει καμία ευθύνη για την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων που ο Συνδρομητής λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στο Σύστημα, την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο ή/και τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Συνδρομητών της ή μεταξύ Συνδρομητών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του Συστήματος.

7.10 Σε περίπτωση λύσης της παρούσας η VODAFONE έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή και στοιχείων κλήσεών του μέχρι το τέλος της περιόδου διακράτησης που προβλέπει η νομοθεσία ή της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθούν νομίμως οι χρεώσεις ή να επιδιωχθεί η πληρωμή τους.

8. ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1 Κάθε μεταβολή Τιμοκαταλόγου δημοσιεύεται και εφαρμόζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι εκάστοτε αλλαγές στον Τιμοκατάλογο αναρτώνται στην ιστοσελίδα της VODAFONE στην ενότητα Vodafone Ελλάδας / Εταιρία / Νέα /Ανακοινώσεις και αποτυπώνονται τακτικά τους έντυπους Τιμοκαταλόγους που διατίθενται στο δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας.

8.2 Εφόσον ο Συνδρομητής επιλέξει Πρόγραμμα Χρήσης ή Υπηρεσία που επιτρέπει τη χρήση από περισσότερους Χρήστες μέσω άλλων Αριθμών Κινητής Τηλεφωνίας, οι οποίοι αποτελούν δευτερεύοντες αριθμούς της Σύνδεσης, ο Συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος και για την εξόφληση της χρήσης που πραγματοποιούν οι δευτερεύουσες αυτές συνδέσεις.

 

8.3 Ο Συνδρομητής υποχρεούται να πληρώσει στη VODAFONE, είτε προκαταβολικά, είτε μετά την παροχή των Υπηρεσιών, εφόσον χρεώνονται, το κόστος του τυχόν Εξοπλισμού και της Κάρτας Συνδρομητή, το πάγιο μηνιαίο τέλος, τις χρεώσεις χρήσης των Υπηρεσιών, τα σχετικά με τη Σύνδεση τέλη (π.χ. σύνδεσης, μεταβίβασης, αλλαγής προγράμματος, αποσύνδεσης, επανασύνδεσης) ή/και χρεώσεις που αφορούν ειδικές συνθήκες (π.χ. τέλος εκπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμού, χρέωση διαχείρισης εταιρικών γραμμών), καθώς και τις χρεώσεις για τυχόν πρόσθετες Υπηρεσίες που αναλυτικά αναφέρονται σε ξεχωριστή αίτηση ενεργοποίησης πρόσθετων υπηρεσιών ή στον Τιμοκατάλογο. Ο Συνδρομητής επιβαρύνεται με το Φ.Π.Α. στον οποίο υπόκεινται τα παραπάνω ποσά καθώς και με το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, όπως προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

8.4  Η VODAFONE παρέχει στο Συνδρομητή λογαριασμό µε το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης όπως εκάστοτε ορίζεται. Ο Συνδρομητής δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως την µη παροχή αναλυτικής χρέωσης.

8.5 H VODAFONE κατά την κρίση της έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συνδρομητή την καταβολή εγγύησης οποιασδήποτε μορφής για την ενεργοποίηση ή επανασύνδεση της Σύνδεσης, το ύψος της οποίας θα διαμορφώνεται αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και της ισχύουσας πολιτικής της VODAFONE. Η εύλογη εγγύηση ορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του Συνδρομητή, την ενδεχόμενη αρνητική συναλλακτική συμπεριφορά προς τρίτους ή οποιαδήποτε προηγούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά του σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών.

8.6 Η VODAFONE δικαιούται να επιβάλλει εύλογες εγγυήσεις, ανεξάρτητα των παραπάνω, στην περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί παροχή Υπηρεσιών Περιαγωγής  ή/και διεθνών κλήσεων ή/και υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης / προστιθέμενης αξίας, το ύψος των οποίων θα διαμορφώνεται αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και της ισχύουσας πολιτικής της VODAFONE. Η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ως άνω ποσό σε περίπτωση καθυστέρησης στην εξόφληση των λογαριασμών ή σημαντικής αύξησης της χρήσης των Υπηρεσιών ή αρνητικής συναλλακτικής συμπεριφοράς του Συνδρομητή. 

8.7 Η VODAFONE δικαιούται επιπρόσθετα ή εναλλακτικά των παραπάνω εγγυήσεων, να απαιτήσει την πληρωμή των λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας γνωστής ελληνικής ή διεθνούς τράπεζας ή μέσω άλλου ανάλογου μέσου πληρωμής. Οι παραπάνω εγγυήσεις επιστρέφονται άτοκα στο Συνδρομητή κατά τη λήξη της Συνδρομής ή της Υπηρεσίας για την οποία καταβλήθηκαν, εφόσον δεν συμψηφιστούν με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της VODAFONE έναντι του Συνδρομητή από άλλες χρεώσεις.

8.8 Οι λογαριασμοί της VODAFONE εκδίδονται μηνιαία. Η έκδοση του λογαριασμού δύναται να μην πραγματοποιηθεί, εάν η συνολική τρέχουσα οφειλή είναι έως και πέντε (5) ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο λογαριασμός θα εκδοθεί συνολικά τον αμέσως επόμενο μήνα. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να πληρώσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού, ή εντός του διαστήματος που ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είτε μετρητοίς, είτε με άμεση χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού είτε με πληρωμή σε κατάστημα της VODAFONE ή τρίτου συνεργαζόμενου Φορέα (πχ. Τράπεζα, ταχυδρομείο) ή άλλου παρόμοιου τρόπου, όπως η VODAFONE καθορίσει.

8.9 Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι κάθε συγκεντρωτικός λογαριασμός, μηνιαίος λογαριασμός ή τα σχετικά στοιχεία που τηρούνται από τη VODAFONE μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό κέντρο και που θα περιλαμβάνουν το προκύπτον ποσό από τη χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο ως και τις λοιπές επιβαρύνσεις, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του.

8.10 Ο Συνδρομητής είναι ο αποκλειστικός υπόχρεος για την εξόφληση του λογαριασμού, καθώς και ο εγγυητής, εάν υπάρχει, χωρίς να απαιτείται ειδική έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται να προβάλει ένσταση διζήσεως.

8.11 Όλα τα ποσά που παραμένουν απλήρωτα για περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού, καθίστανται τοκοφόρα με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενο από την ημερομηνία που το ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο μέχρι την ημερομηνία καταβολής του.

8.12 Σε περίπτωση που η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν διακανονιστεί με την εταιρεία και είναι ίση ή ξεπερνά το ποσό των διακοσίων ευρώ (200€) για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών, τα στοιχεία του Συνδρομητή Α.Φ.Μ. (ή Α.Δ.Τ.) (για ημεδαπούς) ή αριθμός διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο θα διαβιβάζονται στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 6.5 της παρούσας.

8.13 Σε περίπτωση πληρωμής του λογαριασμού μέσω τρίτου συνεργαζόμενου Φορέα, ουδεμία ευθύνη φέρει η VODAFONE για τυχόν επιπλέον επιβάρυνση ή για το χρόνο ενεργοποίησης και τη λειτουργία τυχόν πάγιας εντολής πληρωμής.

8.14 Ο Συνδρομητής ευθύνεται για την εξόφληση του λογαριασμού για τις Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν ακόμα και αν οι Υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

8.15 Η VODAFONE δικαιούται να καθορίζει για κάθε Συνδρομητή ένα ανώτατο πιστωτικό όριο και διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ορίου κατά την κρίση της. Σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου από το Συνδρομητή, η VODAFONE προς προστασία των δικαιωμάτων της και των συμφερόντων του Συνδρομητή δύναται κατά την κρίση της είτε (α) να απαιτήσει την άμεση καταβολή εγγύησης εκ μέρους του Συνδρομητή μέχρι του διπλασίου κατά τη στιγμή εκείνη ύψους του λογαριασμού του είτε (β) να προβεί στη διακοπή/φραγή των Υπηρεσιών εφόσον έχει λάβει την συναίνεση του Συνδρομητή ή εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση απάτης. Η VODAFONE δεν ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή για τυχόν υπέρβαση του ορίου, η οποία οφείλεται στη διαφορά χρόνου μεταξύ πραγματοποίησης χρεώσιμης κίνησης και της τιμολόγησης αυτής από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας.

8.16 Εφόσον ο Συνδρομητής επιθυμεί τη χρήση προγράμματος με ενσωματωμένη τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής υπηρεσιών σε περίπτωση που η μηνιαία χρέωση ξεπεράσει ένα ανώτατο όριο, θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα προγράμματα κινητών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της κατηγορίας «Καρτοπρόγραμμα», τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα αυτή καθώς και τη συνέχιση της παροχής της υπηρεσίας πέρα από το όριο, κατ’ επιλογή του Συνδρομητή μέσω ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

9. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

9.1 Η VODAFONE θα προσφέρει τις Υπηρεσίες χωρίς διακοπή, εκτός από μια χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες μηνιαία και προγραμματισμένη έτσι ώστε να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στους Συνδρομητές, διάστημα κατά το οποίο η παροχή Υπηρεσιών θα διακόπτεται, εφόσον απαιτείται, για την εκτέλεση τυχόν εργασιών συντήρησης. Εάν η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών διακοπεί για λόγο αποκλειστικής υπαιτιότητας της VODAFONE και πιο συγκεκριμένα εάν το Σύστημα αδυνατεί να παρέχει Υπηρεσίες προς οποιονδήποτε Συνδρομητή, για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών και δεκαπέντε (15) λεπτών ή για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες σε οποιαδήποτε συνεχή χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών, με την επιφύλαξη του όρου 12.3, η VODAFONE θα πιστώνει τους Συνδρομητές με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτούς παγίου μηνιαίου τέλους, που αντιστοιχεί προς τη χρονική περίοδο διακοπής.

9.2 Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, ο Συνδρομητής δικαιούται να υποβάλλει αιτιολογημένη αναφορά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών εφόσον θεωρεί ότι υπάρχει πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεών της VODAFONE έναντί του. Εφόσον η VODAFONE επιβεβαιώσει με βάση τα καταγεγραμμένα τεχνικά στοιχεία το αληθές των ισχυρισμών του, προβαίνει σε σχετική αποζημίωση ή/και επιστροφή των καταβληθέντων. Σε καμία πάντως περίπτωση η VODAFONE δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης για έμμεσες ζημιές και διαφυγόντα κέρδη.

9.3 Η VODAFONE δε φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που εμπλέκουν άλλους Φορείς. Η VODAFONE ουδεμία ευθύνη έχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων στα οποία αποκτά πρόσβαση ο Συνδρομητής μέσω της Σύνδεσης.

10. ΔΙΑΚΟΠΗ/ΑΠOΣΥΝΔΕΣΗ

10.1 Η VODAFONE μετά από έγγραφη ειδοποίηση με την οποία τάσσεται εύλογη προθεσμία για επανόρθωση, δύναται να διακόψει μερικώς την παροχή των Υπηρεσιών της και κατά την κρίση της να αποσυνδέσει τον Εξοπλισμό από το Σύστημα, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους (με την επιφύλαξη των όρων 9.2 και 11.1) μέχρι της συμμόρφωσής του, ή σε περίπτωση που προβαίνει σε πράξη ή επιτρέπει οτιδήποτε που κατά την εύλογη κρίση της VODAFONE μπορεί να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών. O Συνδρομητής παραμένει υπεύθυνος για όλα τα οφειλόμενα τέλη κατά την περίοδο διακοπής των Υπηρεσιών, εκτός εάν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η VODAFONE αποφασίσει διαφορετικά.

10.2 Η VODAFONE δύναται να διακόψει τη χρήση των Υπηρεσιών προς το Συνδρομητή, λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς τη VODAFONE, μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης προς τον Συνδρομητή, ακόμη και μέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού λογαριασμού του. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής και μέχρι την οριστική διακοπή και κατά συνέπεια τη λύση της Σύμβασης, την αποσύνδεση του Συνδρομητή από το Σύστημα και την απώλεια του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας που του έχει εκχωρηθεί, αυτή συνεχίζει να ισχύει και να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της όσον αφορά τις λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Ο Συνδρομητής παραμένει υπεύθυνος για τα σχετικά οφειλόμενα τέλη κατά την περίοδο περιορισμού της χρήσης των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση έκδοσης νέου λογαριασμού μετά την παρέλευση μιας τιμολογιακής περιόδου από την προσωρινή διακοπή και έως την οριστική διακοπή, τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη θα είναι μειωμένα κατά τον τρόπο που αναφέρεται στον Τιμοκατάλογο. Ο Συνδρομητής, κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής, δύναται να αιτηθεί την άμεση οριστική διακοπή της Σύνδεσής του.

10.3 Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της, η VODAFONE δικαιούται να προβεί σε μονομερή οριστική διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς τη VODAFONE, μόνο μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή και έπειτα από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης, ακόμη και μέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού λογαριασμού του. Η οριστική διακοπή θα επέρχεται άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του σε περιπτώσεις απάτης ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών.

10.4 Στην περίπτωση που η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν έχει διακανονιστεί με την εταιρεία και είναι αποτέλεσμα μη πληρωμής κανενός λογαριασμού, τα στοιχεία του Συνδρομητή Α.Φ.Μ. (ή Α.Δ.Τ.) (για ημεδαπούς) ή αριθμός διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο θα διαβιβάζονται στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 6.5 της παρούσας.

11. ΙΣΧΥΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ

11.1 Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποιήσεως των Υπηρεσιών.

11.2 Η Ελάχιστη Διάρκεια της Σύμβασης είναι δύο (2) μήνες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων επιδότησης, όπου η Ελάχιστη Διάρκεια της Σύμβασης δύναται να διαμορφώνεται αναλόγως του Εξοπλισμού ή/και του Προγράμματος Χρήσης και η οποία αναφέρεται στην Αίτηση Συνδρομής, στον αντίστοιχο πίνακα απόσβεσης επιδότησης. Μετά την πάροδο της Ελάχιστης Διάρκειας Σύμβασης, η Σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

11.3 Η ισχύς της Σύμβασης λύεται σε περίπτωση θανάτου του Συνδρομητή φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση οριστικής λύσης του Συνδρομητή νομικού προσώπου.

12. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1 Η VODAFONE με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων της, δύναται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα μετά από ειδοποίηση, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Χωρίς τήρηση προθεσμίας, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί τη Σύνδεση για παράνομους σκοπούς ή μεταπώληση Υπηρεσιών ή τέλεση απάτης, σε περίπτωση επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών ή εφόσον ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους συμφωνίας του με τη VODAFONE ειδικότερης ή μεταγενέστερης της παρούσας . Η VODAFONE δύναται στην περίπτωση αυτή να αναζητήσει οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημίες έχει υποστεί από την αντισυμβατική χρήση των Υπηρεσιών αυτών.
 • Σε περίπτωση μη πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών αμέσως μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας από την προσωρινή διακοπή.
 • Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της VODAFONE για αλλαγή επωνυμίας ή μετατροπή νομικής μορφής,
 • Σε περίπτωση πτώχευσης του Συνδρομητή, διάλυσης, εκκαθάρισης, θέσης του σε αναγκαστική διαχείριση ή θέσης του σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή άλλης παρόμοιας καταστάσεως, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι.
 • Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιτρέπει ή ο ίδιος προβεί σε πράξεις που ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα τη θέση σε κίνδυνο της παροχής Υπηρεσιών ή/και του Συστήματος.
 • Σε περίπτωση που η Σύνδεση προκαλεί τεχνικά προβλήματα λειτουργίας του Συστήματος ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων.
 • Σε περίπτωση που για χρονικό διάστημα έξι (6) συναπτών μηνών οι λογαριασμοί του Συνδρομητή είναι μηδενικοί ενώ παράλληλα η χρήση τόσο σε εισερχόμενη όσο και σε εξερχόμενη κίνηση είναι μηδενική.

12.2 O Συνδρομητής δικαιούται να τερματίσει την παρούσα οποτεδήποτε εντός της Ελάχιστης Διάρκειας Σύμβασης μόνο για σπουδαίο λόγο.

12.3 Μετά το πέρας της Ελάχιστης Διάρκειας Σύμβασης, ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) ημέρες μετά τη παραλαβή από τη VODAFONE της σχετικής ειδοποιήσεως, εξαιρουμένων των περιπτώσεων εύλογου αιτήματος του Συνδρομητή για διαφορετικό χρόνο αποσύνδεσης.

12.4 Σε περίπτωση τροποποίησης των συμβατικών όρων μονομερώς από τη VODAFONE ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης αζημίως, με εξαίρεση τυχόν επιδότησης Εξοπλισμού ή παγίων, εντός ενός (1) μηνός από τη σχετική κοινοποίηση.

12.5 Η επιτυχής φορητότητα του Αριθμού Κινητής Τηλεφωνίας προς άλλο Φορέα αποτελεί οποτεδήποτε σπουδαίο λόγο λύσης της παρούσας χωρίς αυτό να επηρεάζει τις υποχρεώσεις του Συνδρομητή έναντι της VODAFONE βάσει του όρου 3.6.

13. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.1 O Συνδρομητής δε μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη έγκριση της VODAFONE. Η VODAFONE δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την λειτουργία της Σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών.

13.2 Η εκχώρηση / μεταβίβαση της Σύνδεσης του Συνδρομητή σε τρίτον πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση αιτήματος μεταβίβασης. Η VODAFONE δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα μεταβίβασης κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

13.3 Η VODAFONE δεν ευθύνεται έναντι των Συνδρομητών για αθέτηση των όρων της παρούσας ή για αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που οφείλονται σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε τυχηρού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Τα ακόλουθα γεγονότα αποτελούν ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας: ο πόλεμος, (είτε έχει κηρυχθεί, είτε όχι), ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, θεομηνίες, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες, πταίσμα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, φυσικά εμπόδια, ατμοσφαιρικές συνθήκες.

13.4 Η VODAFONE επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους, οπότε και υποχρεούται να ενημερώνει τον Συνδρομητή σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις τροποποιήσεις και το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους.

13.5 Ο Συνδρομητής υποχρεούται να δηλώνει στη VODAFONE εγγράφως (με fax ή επιστολή) τυχόν μεταβολή των στοιχείων του (διεύθυνση, τηλέφωνο, νόμιμος εκπρόσωπος) ή των στοιχείων των Χρηστών όπως αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής ή/και έχει κοινοποιήσει στη VODAFONE, άλλως κάθε επίδοση γίνεται εγκύρως στην δηλωθείσα επί της Αιτήσεως Συνδρομής διεύθυνση, με την επιφύλαξη της VODAFONE να καταγγείλει άμεσα την παρούσα.

13.6  Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν ενημερώσει τη VODAFONE για μεταβολές στοιχείων του, παρέχει ρητά το δικαίωμα στη VODAFONE ή/και στους υπ’ αυτήν προστηθέντες, αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών σκοπών της παρούσας Σύμβασης, να διασταυρώσει τις πληροφορίες αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο.

13.7 Η VODAFONE σε οποιαδήποτε παρεχόμενη Υπηρεσία προς τον Συνδρομητή και στην επικοινωνία της με αυτόν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα.

13.8 Κάθε ειδοποίηση του Συνδρομητή προς τη VODAFONE είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως, συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μεταδίδεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) με απόδειξη ορθής αποστολής μετά το πέρας αυτής ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η αποστολή και η ημερομηνία της. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή πιστοποιημένη σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως.

13.9 Η παρούσα είναι η πλήρης και μόνη συμφωνία μεταξύ της VODAFONE και του Συνδρομητή, και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας με τη VODAFONE, εξαιρουμένων τυχόν ειδικότερων συμφωνιών ταυτόχρονων με την παρούσα.

13.10 Η παρούσα διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της VODAFONE και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό ή με διαδικασία εξώδικης επίλυσης διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr) ή/και άλλου φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία, θα επιλύεται από τα κατά νόμον αρμόδια Δικαστήρια. Εφόσον η σύμβαση έχει συναφθεί μέσω διαδικτύου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου, ο Συνδρομητής μπορεί να υποβάλει την τυχόν διαφορά του, σε διαδικασία επίλυσης μέσω της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) που εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show).

13.11 Οι τίτλοι των παρόντων άρθρων έχουν απλά καθοδηγητικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του περιεχομένου της Σύμβασης.

 

14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


 


      
Μήνες Παραμονής στο δίκτυο σε επιλεγμένο πρόγραμμα χρήσης με 12 μηνο συμβόλαιο 0-6 7 8 9 10 11 12

Μήνες Παραμονής στο δίκτυο σε επιλεγμένο πρόγραμμα χρήσης με 18 μηνο συμβόλαιο

0-12 13 14 15 16 17 18
Μήνες Παραμονής στο δίκτυο σε επιλεγμένο πρόγραμμα χρήσης με 24 μηνο συμβόλαιο 0-18 19 20 21 22 23 24
Μηνιαία απόσβεση 0% 17% 17% 17% 17% 16% 16%
Υποχρέωση επιστροφής 100%

       83%

66% 49% 32% 16%

        0%