• Ελληνικά
  • Basket (0)
 

Διαγωνισμός - Γέμισε την Κυριακή σου με βόλτες

Γέμισε τις Κυριακές σου με βόλτες: Δώρο Εκδρομή στην Αράχωβα

Α. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Γέμισε τις Κυριακές σου με βόλτες: Δώρο Εκδρομή στην Αράχωβα » (καλούμενη εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας www.vodafone.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. 

 

Β. Διάρκεια Διαγωνισμού

1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 10η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00:00 έως και την 13η Νοεμβρίου  2017 ώρα 24:00:00 (εφεξής «Διάρκεια»).

2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 13η Νοεμβρίου 2017 ώρα 24:00:00 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια  ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 

Γ. Δικαίωμα  και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανά για δικαιοπραξία. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οιαδήποτε σχέση εργασίας, των εταιριών του ομίλου VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και «360 CONNECT ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και οι συγγενείς τους α' βαθμού και οι σύζυγοί τους.

2. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά οι ιδιώτες συνδρομητές Συμβολαίου της Διοργανώτριας, που θα στείλουν κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δωρεάν SMS στο 1339 με το γράμμα «Δ». Ορίζεται ρητώς ότι από το Διαγωνισμό εξαιρούνται συμμετοχές των Συνδρομητών Καρτοκινητής και Καρτοπρογράμματος για Ιδιώτες & Επαγγελματίες και για Επαγγελματίες συνδρομητές Συμβολαίου.

3. Οι συνδρομητές, που θα στείλουν δωρεάν SMS στο 1339 με το γράμμα «Δ» συμμετέχουν αυτομάτως στο Διαγωνισμό με μία μόνο συμμετοχή ανά αριθμό κινητού τηλεφώνου. Το απαντητικό μήνυμα από την Διοργανώτρια προς επιβεβαίωση της επιτυχούς συμμετοχής στο Διαγωνισμό, αντιστοιχεί αυτόματα και σε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

4. Έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό θεωρούνται όλες οι επιτυχημένες αποστολές  SMS στο 1339 με το γράμμα «Δ» που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού (δηλ. από 10:00:00 της 10/11/2017 μέχρι τις 24:00:00 της 13/11/2017). Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, δηλαδή ο συνδρομητής να έχει λάβει επιβεβαιωτικό- απαντητικό μήνυμα συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω SMS στο κινητό του από τη Διοργανώτρια. Κάθε συνδρομητής μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μόνο μία φορά ανά αριθμό κινητού τηλεφώνου.

5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου, σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής και βάσει αυτής, αύξοντα αριθμό για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση γραμμών, πτώση server) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

6. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι αυτός που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι ο πελάτης ή έχει νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του πελάτη με τα στοιχεία του οποίου έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό.

 

 

Δ. Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητών

1. Η διαδικασία  ανάδειξης των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 08/11/2017 στα γραφεία της Vodafone (Τζαβέλλα αρ. 1-3, 15231 Χαλάνδρι). Οι νικητές θα επιλεχθούν μέσω κλήρωσης,  χρησιμοποιώντας μηχανισμό γεννήτριας τυχαίων αριθμών – randomizer.org που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διάρκεια αυτής. Παράλληλα με τους τρεις (3) νικητές θα ανακηρυχτούν και τρεις (3) επιλαχόντες, που επίσης θα επιλεχθούν μέσω κλήρωσης,  χρησιμοποιώντας μηχανισμό γεννήτριας τυχαίων αριθμών – randomizer.org. Η κλήρωση θα γίνει βάσει τηλεφωνικών αριθμών κινητού που έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Κάθε τηλεφωνικός αριθμός κινητού θα συμμετέχει στην κλήρωση μόνο μία φόρα.

 

Ε. Δώρα Διαγωνισμού

1. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν ο καθένας  από ένα πακέτο για δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Αράχωβα. Πιο συγκεκριμένα τα πακέτα ορίζονται ως εξής

  1.              I.        Ένα (1) πακέτο διαμονής για δύο (2) διανυκτερεύσεις Παρασκευής & Σάββατου στο Domotel Anemolia Resort  συμπεριλαμβανομένου του Πρωινού για την περίοδο Νοεμβρίου – έως και 05.04.2018, εκτός από τα χρονικά διαστήματα 22.12.2017 - 06.01.2018 & 16 – 18.02.2018.

 

2. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία κράτησης για το «Domotel Anemolia Resort » θα δοθούν στους νικητές κατά την ημέρα ενημέρωσης τους για τo δώρo τους τηλεφωνικώς από εκπρόσωπο της Vodafone. Η διαμονή στο «Domotel Anemolia Resort » ισχύει αποκλειστικά  μέχρι και 5 Απριλίου 2018 και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των καταλυμάτων για τη συγκεκριμένη περίοδο .                                                                                               

3.Τονίζεται ρητά ότι:

(α) Η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για άλλες υπηρεσίες που τυχόν λάβουν οι νικητές κατά την διάρκεια παραμονής τους και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο του Διαγωνισμού.                                                                                                               

 (β) Οποιοδήποτε κόστος διατροφής (εκτός το πρωινό που περιλαμβάνεται στο πακέτο διαμονής) που τυχόν πραγματοποιηθεί κατά την παραμονή στο ««Domotel Anemolia Resort »  δεν συμπεριλαμβάνεται στο Δώρο του Διαγωνισμού και θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους νικητές του Διαγωνισμού και όχι τη Διοργανώτρια.                                                                                 

(γ) τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα

(δ) η  Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με τα παραπάνω δώρα, πέραν της παράδοσης αυτών στον εκάστοτε νικητή

(ε) το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας.΄

(ζ) Το «Domotel Anemolia Resort » δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν τον παρόν Διαγωνισμό με κανένα τρόπο.

 

ΣΤ. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων

1. Μετά την κλήρωση και εντός εφτά (7) εργάσιμων ημερών, οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς από εκπρόσωπο της Διοργανώτριας στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου από τον οποίο έχουν λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, ώστε να ενημερωθούν και για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους, αφού δώσουν πρώτα και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται πχ. ονοματεπώνυμο/email/ διεύθυνση αποστολής. Συγκεκριμένα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους νικητές κατά την περίοδο από 15/11/2017 έως και 17/11/2017 για την ενημέρωση και συλλογή των ανωτέρω στοιχείων τους, έκαστος νικητής  θα λάβει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος δηλώσει στη Διοργανώτρια,, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο διαμονής του.

2. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινωνικών δικτύων (social media) π.χ. Facebook, στα οποία έχει παρουσία η Διοργανώτρια και της επίσημης ιστοσελίδας www.vodafone.gr εντός χρονικού διαστήματος εφτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης.                                                                                                                                     

3. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

       (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές.

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τους   νικητές δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την ημερομηνία της κλήρωσης αποβεί άκαρπη.

            (ε) σε περίπτωση που διακόψουν τη συνδρομή τους σε πρόγραμμα Συμβολαίου Vodafone κινητής έως και την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης.     

(θ) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτών, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα των Διοργανωτών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

(η) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα δώρα τους τις προαναφερόμενες ημερομηνίες.

4. Σε περίπτωση αποκλεισμού νικητή, μη εύρεση τους για εύλογο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών μετά από την ημερομηνία της κλήρωσης, ή μη αποδοχής του δώρου από τον νικητή, θα επιχειρείται επικοινωνία με τους επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους και θα επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες,  τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

5. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας τους. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου τους.

6. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

7. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό τη δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις στην ιστοσελίδα www.vodafone.gr σε οποιοδήποτε έντυπο και στα κοινωνικά δίκτυα (social media) π.χ. Facebook, Instagram, στα οποία έχει παρουσία, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου. Οι νικητές με την παραλαβή του δώρου συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την αξίωση εκ μέρους τους καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

 

Ζ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς, που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.

 

Η. Περιορισμός ευθύνης της Διοργανώτριας εταιρίας

1. Η Διοργανώτρια  και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

2. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του διαγωνισμού.

3. Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρία δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Θ. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

1. Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη Διοργανώτρια την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

3. Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωση των νικητών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους αυτούς, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων.

4. Μετά την παράδοση των Δώρων και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, με την επιφύλαξη των αναγκαίων στοιχείων για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας με τους συνδρομητές.

5. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Διοργανώτριας.

 

Κ. Δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο θεωρείται πάντα το Ελληνικό.

2. Για όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού οι παρόντες όροι θα βρίσκονται διαρκώς αναρτημένοι στο επίσημο site της Διοργανώτριας www.vodafone.gr. Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 13830.